Печат

"Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД"

Идентиф. номер 2017-08 Дата 05.04.2017
Заглавие "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Последна промяна 10.08.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОПРазяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД"

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

Възложителят не е поставил условие цените на предлаганите медицински изделия да бъдат еднакви или да не надвишават цените, предвидени като прогнозни стойности в техническата спецификация.

Единственото условие е цените на медицинските изделия, които попадат в „Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съответно по реда на Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето“, да не надвишават стойността, до която НЗОК заплаща същите.


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД"

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

 

По Въпрос № 1: Предлаганият от участниците ангиографски сет по Обособена позиция № 1 „Консумативи - Инвазивна кардиология“, подпозиция № 1.27, номенклатурна единица № 395 „Ангиографски сет, осигуряващ радиален и феморален достъп. Стерилен,нетъкан текстил, специално импрегниращо и абсорбиращо третиране, включващ: ангиочаршаф с два отвора и странични прозрачни зони за управление - 240/330 см - 1 бр., 1 бр. покривка за ОП маса 150x140cm, 75x140cm абсорбираща част, тризонови адхезивни чаршафи: 50/50 - 1 бр.; 100х150 - 1 бр., абсорбираща подложка 56/80 - 1 бр., кърпи - 2бр.“, трябва да удовлетворява изискванията на Възложителя. Възложителят би приел еквивалентни медицински изделия, ако участник докаже в своята оферта с подходящи средства – каталози, брошури, включително чрез доказателства по чл. 52, ал. 5 от ЗОП, които да съдържат необходимата информация за това, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията на Възложителя.

 

По Въпрос № 2: Отговорът по този въпрос се съдържа в отговора по предходния. Възложителят би приел еквивалентни медицински изделия, ако участник докаже в своята оферта с подходящи средства – каталози, брошури, включително чрез доказателства по чл. 52, ал. 5 от ЗОП, които да съдържат необходимата информация за това, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин на изискванията му. Предлаганите медицински изделия за номенклатурна единица № 395, както и за всички останали номенклатурни единици, трябва да съдържат всички артикули, съгласно техническата спецификация.

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 27.06.2017 г. /вторник/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.
Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.
Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Prohelt.pdf)Prohelt.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка "Прохелт" ЕООД289 kB07.01.201907.01.2019
Download this file (Ekos Medika.pdf)Ekos Medika.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка "Екос Медика" ООД288 kB18.12.201818.12.2018
Download this file (B.Braun.pdf)B.Braun.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка "Б. Браун Медикал" ЕООД286 kB18.12.201818.12.2018
Download this file (инфомед.pdf)Инфомед ЕООДОбявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) 286 kB10.12.201810.12.2018
Download this file (sofarma treiding.pdf)"Софарма Трейдинг" АДОбявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) 290 kB10.12.201810.12.2018
Download this file (РСР.pdf)РСР.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка РСР288 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Новимед Кардио.pdf)Новимед Кардио.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка НОВИМЕД КАРДИО289 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (Алекс 01.pdf)Алекс 01.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка АЛЕКС 01291 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (INTERAGRO_90 EOOD.pdf)INTERAGRO_90 EOOD.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ИНТЕРАГРО-90 ЕООД281 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (GAMIDOR.pdf)GAMIDOR.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД281 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (FARMEKS.pdf)FARMEKS.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ФАРМТЕКС МЕДИКЪЛ ЕООД279 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (DIAMED.pdf)DIAMED.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ДИАМЕД ООД283 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (Obyvl_vuzl_poruchka_angiografski.pdf)Obyvl_vuzl_poruchka_angiografski.pdfОбявление за възложена поръчка1556 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Sofarma.pdf)Dog_Sofarma.pdfДоговор "Софарма Трейдинг" АД3547 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_RSR.pdf)Dog_RSR.pdfДоговор "РСР" ЕООД1992 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Prohelt.pdf)Dog_Prohelt.pdfДоговор Прохелт ЕООД1816 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Novimed.pdf)Dog_Novimed.pdfДоговор Новимед Кардио ЕООД2213 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Interagro.pdf)Dog_Interagro.pdfДоговор Интерагоро - 90 ЕООД1830 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Infomed.pdf)Dog_Infomed.pdfДоговор Инфомед ЕООД1634 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Gamidor.pdf)Dog_Gamidor.pdfДоговор Гамидор България ООД2161 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Farmteks.pdf)Dog_Farmteks.pdfДоговор Фармтекс Медикъл ЕООД1745 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Ecos_Medica.pdf)Dog_Ecos_Medica.pdfДоговор "Екос Медика" ООД2130 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Diamed.pdf)Dog_Diamed.pdfДоговор Диамед ООД1593 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_BBraun.pdf)Dog_BBraun.pdfДоговор "Б. Браун Медикал" ЕООД2143 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Aleks_01.pdf)Dog_Aleks_01.pdfДоговор Алекс 01 ЕООД1833 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Ob_vuzl_poruc_prekr_NE_angiograf.PDF)Ob_vuzl_poruc_prekr_NE_angiograf.PDFОбявление за възложена поръчка - прекратени ном. ед.998 kB04.08.201704.08.2017
Access this URL (http://www.mbal.rousse.bg/attachments/article/359/Protokol_3_angiografski.pdf)Protokol_3_angiografski.pdfПротокол №38291 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Priloj_Resh_klasirane_angiografski.pdf)Priloj_Resh_klasirane_angiografski.pdfПриложение № 1 към Решение за класиране6789 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Resh_klasirane_angiografski.PDF)Resh_klasirane_angiografski.PDFРешение за класиране265 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Doklad_angiografski.PDF)Doklad_angiografski.PDFДоклад по чл. 60 от ППЗОП1880 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Prilojenie_Protokol_4_angiografski.pdf)Prilojenie_Protokol_4_angiografski.pdfПриложение към Протокол № 47914 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Protokol_4_angiografski.PDF)Protokol_4_angiografski.PDFПротокол № 4979 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Protokol_2_angiografski.PDF)Protokol_2_angiografski.PDFПротокол № 21064 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения26 kB21.06.201721.06.2017
Download this file (Protokol_1_angiografski.PDF)Protokol_1_angiografski.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти2343 kB12.06.201712.06.2017
Download this file (Razysnenie_.PDF)Razysnenie_.PDFРазяснение180 kB28.04.201728.04.2017
Download this file (Razysnenie.PDF)Razysnenie.PDFРазяснение160 kB20.04.201720.04.2017
Download this file (Prilojenie 9_Cenovo predlojenie.xls)Prilojenie 9_Cenovo predlojenie.xlsПриложение № 9 - Предлагани ценови параметри493 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Prilojenie 8_Pedlojenie za izpulnenie.xls)Prilojenie 8_Pedlojenie za izpulnenie.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение на поръчката452 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Prilojenie 7_Tehnicheska_specifikacia.xls)Prilojenie 7_Tehnicheska_specifikacia.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация478 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1198 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Documentacia.doc)Documentacia.docДокументация272 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Obyvlenie_poruch_angiografski.PDF)Obyvlenie_poruch_angiografski.PDFОбявление за поръчка833 kB05.04.201705.04.2017
Download this file (Resh_otkrivane_angiografski.PDF)Resh_otkrivane_angiografski.PDFРешение за откриване на процедура403 kB05.04.201705.04.2017

Последно обновяване: Четвъртък, 10 Август 2017 06:53